Rolnictwo - Ważnym działem gospodarki Norwegii pozostaje, m © norwegia.org
Aktualnie jesteś:  norwegia.org Norwegia Rolnictwo

Rolnictwo

Ważnym działem gospodarki Norwegii pozostaje, m.in. dzięki obfitości ryb w wodach przybrzeżnych, rybołówstwo, mimo rzeczywistego zmniejszania się połowów.

Duże znaczenie w gospodarce odgrywa leśnictwo, lasy zajmują 26% powierzchni kraju.

Norwegia ma jeden z najniższych w Europie odsetek użytków rolnych – 3% ogólnej powierzchni kraju.

Grunty orne i sady zajmują 0,9 mln ha, łąki i pastwiska – 0,1 mln ha.

Rolnictwo charakteryzuje wysoki stopień mechanizacji (1 ciągnik przypada na 6,3 ha użytków) oraz zużycia nawozów sztucznych – 199 kg na 1 ha (2000).

Podstawą produkcji rolnej jest hodowla bydła (1011 tysięcy sztuk – 1992), głównie typu mlecznego i owiec (2,3 mln sztuk), a na północy – reniferów.

Powszechna jest hodowla zwierząt futerkowych, zwłaszcza lisów.

Ze względu na krótki okres wegetacyjny w Norwegii uprawia się: ze zbóż głównie jęczmień (zbiory 2000) – 590 tys. t oraz owies – 450 tys. t, poza tym ziemniaki – 450 tys. t i rośliny pastewne.

Coraz większe znaczenie gospodarcze zyskuje uprawa warzyw i drzew owocowych, głównie w południowej części kraju.

 
opony  netBOX - Systemy internetowe